...... الـفبای زبان بلوچی

الـفبای زبان بلوچی
الفبا=27حرف(ا ب پ ت ج چ ح ڃ د ڌ ر ڗ ز ژ س ش ̈ط ک گ ل م ن و ۏ هـ ئ ی) 

ابتدا اشعاری از  شعیب جمالزهی مدیر

وبلاگ دانشجویان بلوچ خاشی:

بلۏچستان مَنی جاه و مکانِنـْت

بلۏچستان مکانڃ پَرگـَریبڃن واجَهانِـنـْت

بلۏچستان مَنی لۏگ و دَوارنـْت

بلۏچستان گِسڃ وَشّڃن پَر واجَهانِنـْت

بلۏچستان هَما مُلـْکڃ که هر دَم

هما هُشْکِڃن ڌگارنت و بله با صفائِنـْت

بلۏچستان اِسْتارڃ که شـَپْ رۏچ

چۏ ماهڃ چارْدَهی رۏشنائِنـْت

بلۏچستان هَما مَچِّــڃ که سالا

په هر فصلـَئ تـَها هـَنـْچۏ چابُهارنـْت

بلۏچستان هَما مُلکڃ شـَه یـڃرانْ 

که نامی هـَنـْچُش یڃرانـْشَهر ڌگارنـْت

بلۏچستان مَنی وَشّڃن وطن جان

خُواش و تفتانْ هـَن عجب سر فرازنـْت

بلۏچستان مَرْزدار غیّورْ مَردان

سراوانی که دینـْدار و با وَقارنـْت

بلۏچستانْ بُنـْگڃجی زاهدانِنـْت

هَما دُزّ آپ و شهر حافظانِـنـْت

بلۏچستان مُلـْک شڃرمردان

چۏ نڃکشهرَئ مردمان بـڃ ریائـَنـْت

بلۏچستان منی لۏگ دوارنـْت

بلۏچستان گِس وَشّڃن مردماننت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گس /ges/: خانه
استارestār// : ستاره
مَچّ/mačč یعنی درخت خرما
بُنـْـگڃـج/bongёh
ǰ/:آغاز
یڃران/yёhrān/:ایران
بڃ

ای خدا پهکان کنـَـنـْت شادی

من کــَـنان گِلـَگ و زاری

من پیادگــُـن و پَهْکان سُوار

من هستُن شاعرڃ تازَه کار

هر کــَـسا که سَیْل کـَـنان


چَهْر کــَـنْـتّ وَتی دَوْر بَـرا

کـَـنـَـنْت گِلـَگ و بیداد شــَه رۏزگار

گردان پَه یکـّڃ پدا

که کـَـنْـت مَنا رَهْـنِمایی

ای خدا تـَوَئ مشکل گشای

گـُرا مکن گۏن من تــَه وداع

که سَکّ هَسْت و بـڃ پشت و پناه

گران سک تیّ طنابا

تـان بیاوان تیّ کنارا

وا خدا گــُوار شَه تیّ رحمتا


تان بیَـنـْت سڃراب تیّ بندگا

گـُلبانو:/  golbānū / اسمي براي زنان

گـُلـْپَري:/ golparī / اسمي براي زنان  

گـُـلشڃـر:/golšëhr /  اسمي براي مردان

گــُلــُك:/ golok /  اسم مصغّر گل خاتون

گـَنجاتون:/ganǰātūn /  اسمي براي زنان

گـَـنْجَل :/  ganǰal /  اسمي براي زنان

گِهْنيچّ :/ gehnīčč  /  اسمي براي زنان

لال گـُل:/lālgol /   اسمي براي زنان

لالاتون:/  lālātūn  /   اسمي براي زنان, لال خاتون

لـَشْكري:/laškarī /  اسمي براي مردان

لـَشْكو:/  laškū  /   اسمي براي مردان

لـَشو:/   lašū  /   شُل و ول 

لوجَّر:/ lūǰǰar /    اسمي براي مردان

ماهاتون:/māhātūn/   ماه خاتون

ماهُك:/ māhok /  اسم مصغّر ماه خاتون

مُشْكُك:/  moškok/   اسمي براي زنان

مَلِك هاتون:/malekhātūn / اسمي براي زنان

مَلـَنگ:/malang / اسمي براي زنان

مُلوكّان:/molūkkān / اسمي براي زنان

مَهْجان:/mahǰān /  اسمي براي زنان

مَهْبانو:/mahbānū /   اسمي براي زنان

مَهْدڃم:/mahdëhm /   اسمي براي زنان

مِهْرْاتون:/mehrātūn/  اسمي براي زنان

مَه گـَلڃن:/ mahgalëhn/ اسمي براي زنان

مَه گَنْج :/  mahganǰ / اسمي براي زنان

مَه گۏنَگ:/mahgöwnag / اسمي براي زنان

ميّا:/ meyyā/  اسمي براي مردان  

ميرشڃر:/ mīršëhr / اسمي براي مردان

ميران:/  mīrān / اسمي براي مردان

ميردُرّ:/ mīrdorr/   اسم براي مردان

ميردۏست:/ mīrdöwst / اسمي براي مردان

ميرزُك:/ mīrzok/ اسم مصغر ميرزا

ميركمْبر:/mīrkambar /  مير قنبر

ميرگِنْد:/ mīrgend/ اسمي براي مردان

نازَل:/  nāzal / اسمي براي زنان

نازهاتون:/nāzhātūn /  اسمي براي زنان

ناگُمان :/nāgomān  / اسمي براي مردان

نوربَكْش:/ nūrbakš / نوربخش اسمي براي مردان

نڃكي:/  nëhkī /اسمي براي زنان

هاتُك:/ hātok / اسم مصغّر عاطفه يا خاتون

يارُك:/  yārok/ اسم مصغّر يارمحمد

ياكوب:/yākūb /   يعقوب

ياكوت:/yākūt  /  ياقوت _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزم.نظریادت نره

Ď/ اسمي براي مردان āhok/ڌاهُک

بۏهڃر:/böwhëhr/   اسمي براي مردان

زمان:/zamān/ اسمي براي مردان

زَهْري: /zahrī / اسمي براي مردان

زڃبا : / zëhbā/ اسمي براي زنان

زيتون:/ zeitūn / اسمي براي زنان

ساره:/ sārah / سارا

سالـُمي: / sālomī / اسمي براي مردان

سَداپ :/ sadāp / اسمي براي زنان

سَدگنج:/ sadganǰ / اسمي براي زنان

سَكي داد:/sakīdād / سخي داد اسمي براي مردان

سَهْتي:/   sahtī / اسمي براي زنان

شاهاتون:/šāhātūn  / اسمي براي زنان

كادِربَكـْش:/ kāderbakš /  قادربخش

كلـَمْپُر:/ kalampor / اسمي براي زنان

كڃچي:/ këhčī / اهل كيچ شهري در پاكستان

گاجي :/ ǰī/  اسمي براي مردان

گِرانُك :/ gerānok  / اسمي براي زنان

گزابـِڃـك:/ gazābëhk/   اسمي براي مردان

گـُلاتون: / golātūn /  گل خاتون

گـُلام كادر:/ golāmkāder / غلام قادر  

جَتّو :/  ǰattū / اسمي براي مردان

چِگِـردي:/čegerrdī/  اسمي براي مردان

دوشَل:/  došal /دوشنبه اسم مصغر براي مردان

راهي:/  rahī  / اسمي براي مردان

زَمُك:/ zamok / اسم مصغّر براي زمان (مرد)

شاري:/ šārī  / اسمي براي زنان

شَـدْري:/šadrī/    اسمي براي زنان

كاسُم:/kāsom /  قاسم

[ ۹۱/۰۸/۲۷ ] [ ] [ ایـّـوب ایّــوبــی ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

ایمیل:

ayoob1399@gmail.com


با سلام ( آنچه خواهید خواند) :
ادبـیّات تـطْـبـیـقـی؛فرهنگ؛تاریخ ؛...

توجّـه داشته باشیم:
کلماتی که ریشه ی عربی دارند
بهتراست با رسم الخطّ عربی
نوشته شوندمثال:عـلم.عالم.علما.علوم

بَــلـۏچی گــَـپْسَرانْ : 27 گــَـپْسَـر ◄

معــــــرَّفـــی الفبای زبان بلـــۏچی :
( ا ب پ ت ج چ ح ڃ د ڌ ر ڗ
ز ژ س ش ̈ط ک گ م ن و ۏ هـ
ئ ی ) = ( 27حرف )
(( ڃ - ۏ )) این دو مصوّت درزبان بیشتراقوام
ایرانی دیده می شوند!
گِـڃـشْـتِر بــِـزانِـتْ : (( ڃ)) ë h
یـڃـران/ y ë h r ᾱ n/ ایران
یـڃـرانْشهر/yëhrᾱ nšahr /◄ایرانشهر
شڃـر /š ë h r /شیر وحشی
نه شیر خوردنی!!
دڃـر،مِـڃـن؛دِڃـم؛ رِڃـم؛ نِـڃـم (( ۏ )) ӧw
کـۏر / k ӧ w r/ کور،نابینا
زۏر / z ӧ w r / قدرت ،توان و زور
سُـۏر/s ӧ w r / شور
مُـۏر/m ӧ w r /مورچه
(( ڌ )) Ď ﮈ ◄ در زبان اُردو
●ڌَگار/ Ď a g ᾱ r / زمین کشاورزی
* چَـنْـڌۏکان /čanďӧwkᾱn/ روستایی درکـَـسِرْکـَـنْد(قصرقند)
(( ̈ط )) Ť ﮢـ ◄ در زبان اُردو
● ̈طـگّ / Ťa g g/ حیله گر ؛ شوخ
چـۏ ̈ط آباد/čӧwŤᾱbᾱ d/ اسم یک روستا
●چۏ̈ط /č ӧ w Ť / کج
ڗ = /l o ř/ ◄ ﮌ ◄
لـُـڗ = لـُـﮌ ◄ آب گِـلْ آلـود
ماڗی / m ā ř ī/ آپارتمان ؛ کاخ